Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 50 hàm Vlookup Sum CountIF SumIF RandBetween

Download tài liệu:

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm Sum
3. Hàm Sumif
4. Hàm Tính tổng có điều kiện
5. Hàm Sum có điều kiện
6. Hàm Tính tổng
7. Định dạng có điều kiện
8. Kết hợp các hàm trên
9. cách sử dụng hàm tính tổng trong excel
10. Hàm Vlookup nâng cao
11. Cách sử dụng hàm Vlookup
12. Hàm Vlookup giữa 2 file
13. Hàm Vlookup từ cơ bản đến nâng cao
14. Hàm Vlookup trong Excel
15. Hàm Countif
16. Hàm CountIF nâng cao
17. Hàm đếm trong excel
18. Hàm đếm có điều kiện trong Excel
19. Sử dụng hàm đếm trong Excel
20. Các hàm đếm trong Excel

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexce #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *