Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 62 Hàm AverageIfs If Min Max CountA Sumifs Sum

Download tài liệu:

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 62 gồm:
1. Hàm Average và AverageIfs
2. Hàm IF
3. Hàm Sum
4. Hàm Sumifs
5. Hàm Min
6. Hàm Max
7. Hàm Or
8. Công Thức mảng
9. Kết hợp các hàm trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *