Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 82 Hàm IF CountIfs Max Cong Thuc Mang

Download tài liệu:

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 82 gồm:
1. Hàm IF lồng nhau
2. Hàm CountIFs
3. Hàm Sum
4. Hàm And
5. Hàm Max
6. Công Thức mảng
7. Kết hợp các hàm trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *