Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 85 Hàm Vlookup If sumproduct rank large sum countifs

Download tài liệu:

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 85 gồm:
1. Hàm Hlookup
2. Hàm IF
3. Hàm Sum
4. Hàm Sumproduct
5. Hàm Countifs
6. Hàm Large
7. Hàm IFERROR
8. Kết hợp các hàm trên với nhau

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *