Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 89 Hàm Vlookup If Left Sum Max Date Month Year

Download tài liệu:

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 89 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm Left
3. Hàm Sum
4. Hàm Max
5. Hàm Min
6. Hàm Date
7. Hàm Year
8. Hàm Month
9. Kết hợp các hàm trên với nhau

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *