Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 95 Hàm Vlookup IF Weekday SumIfs Or Hour Minute Second

Download tài liệu:

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 95 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm IF
3. Hàm Sumifs
4. Hàm Weekday
5. Hàm Hour
6. Hàm Or
7. Hàm minute
8. Hàm second
9. Kết hợp các hàm trên với nhau

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *