Học VBA trong Excel qua 101 chương trình mẫu | #01 tăng giá trị cho vùng được chọn

0
55

Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
Facebook hỗ trợ:: https://www.facebook.com/excelchicken

Học lập trình VBA trong Excel qua 101 chương trình mẫu từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn làm quen và thực hành trực tiếp các chương trình VBA hoàn chỉnh. Bài giảng chi tiết giúp bạn làm quen với từng kiến thức cơ bản đến phức tạp của VBA trong Excel.
Bài 01: Tăng giá trị cho toàn bộ vùng được chọn. Trong bài này bạn sẽ được làm quen với
1. Inputbox để hiện hộp thông báo nhập một số
2. Khai báo biến
3. Selection
4. Vòng lặp FOR Next
5. Câu lệnh IF
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

LEAVE A REPLY